چرایی احداث مرکز دایره المعارف

رشد علوم و معارف در جوامع اسلامی و احساس نیاز به مجموعه هایی که جامع اطلاعاتی درباره کلیات علوم رایج در زمان، و شامل موضوعات، تعاریف و اصطلاحات آن علوم باشند، موجب شد که برخی از دانشمندان به تدوین یک سلسله کتب عمومی در این زمینه ها بپردازند. احصاءالعلوم فارابی، مفاتیح العلوم خوارزمی، جامع العلوم فخرالدین رازی و دهها مجموعه دیگر، از این جمله اند.